Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
2. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 15% per jaar.
Het bedrag van de factuur zal daarenboven ten titel van forfaitaire
schadeloosstelling met 20% en minstens 62,00 Euro worden verhoogd bij gebreke
van betaling binnen de maand na haar vervaldag.
3. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken
van Hasselt.